دسته های خبری

بندرلنگه
23° 21°

Clear

23°

  • Wed

  • Thu

  • Fri

  • Sat

Tokyo - 24 September
23° 21°

Clear

23°

  • Wed

  • Thu

  • Fri

  • Sat

23° C Clear

بودجه از محل اعتبار برداشت شده و آماده بستن قرار داد با پیمانکار

ریاست آب و منطقه ای بندرلنگه

احداث خط لوله لنگه به مقام

2018/09/11 00:49:17

پستهای اخیر

تعمیر مسجد

 

 

جناب

 

 

اتمام تعمیرات داخلی وشروع تعمیرات خارجی مسجد

 

 

2018/09/27 12:32:22